Regulamin wypożyczalni “KAJAKI BAŁÓW”

A. Postanowienia ogólne

 1. Sprzęt znajdujący się w wypożyczalni „Kajaki Bałtów” jest jej własnością.
 2. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem .
 3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku, jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających a także osoby niepełnoletnie.
 4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego zobowiązania odpowiedzialności materialnej, wpłaceniu należności oraz pozostawieniu dokumentu tożsamości. Z momentem podpisania rewersu za wypożyczony sprzęt Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem technicznym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 6. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Wypożyczający ponosi koszty określone w cenniku.
 7. Wypożyczający po zwrocie sprzętu w odpowiednim stanie otrzymuje rewers poświadczający jego zwrot.
 8. Za zniszczenie, zgubienie, kradzież sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić jego równowartość w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej należności za wypożyczenie.
 10. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.
 11. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Wypożyczalnią.
 12. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.

B. Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

 1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać.
 4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczać się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
 5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

C. Postanowienia końcowe

 1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 4. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotów kosztów, jakie te osoby poniosły. W przypadku, gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Nietrzeźwy uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.

NIEPRZESTRZEGANIE NASZEGO REGULAMINU ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU WYKONANIA USŁUGI DLA KLIENTA!!!

 

Właścicielem Wypożyczalni Kajaków jest:

Azbi Sp. z o.o.
Bałtów 8a
27-423 Bałtów
NIP: 6612381189
REGON: 388011543

Translate »